POIG 8.2

POIG 8.2

„InterPetro” Sp. z o.o. informuje, że dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz analiz przygotowawczych i usług eksperckich w ramach Projektu „ Multiaplikacyjny System Komunikacji Buissnesowej – innowacyjna jakość elektronicznych relacji biznesowych firmy InterPetro Sp. z o.o.” Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma ZETO – RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 55. Kryterium wyboru była cena oferty. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.

INTERPETRO 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 13, tel. (017) 86 21 817 fax. (017) 862 19 85